Αρχείο πακέτων

Ένα πακέτο αρχείων είναι ένα ειδικό αρχείο με προέκταση zip (ή pif), το οποίο περιέχει ενεργά αρχεία ορισμού μαθήματος τύπου AICC ή SCORM (έγκυρα αρχεία προσδιορισμού μαθήματος AICC ή SCORM).

Ένα πακέτο τύπου SCORM πρέπει να εμπεριέχει αρχείο με το όνομα imsmanifest.xml. Το αρχείο αυτό ορίζει τη δομή του μαθήματος τύπου SCORM, την τοποθεσία των πηγών δεδομένων και άλλα πράγματα.

Ένα πακέτο τύπου AICC ορίζεται από μερικά αρχεία (από 4 ως 7 αρχεία) με συγκεκριμένες προεκτάσεις, που σημαίνουν:

  • CRS - Course Description file (υποχρεωτικό) - αρχείο περιγραφής μαθήματος
  • AU - Assignable Unit file (υποχρεωτικό) - αρχείο εκχωρητέας ενότητας
  • DES - Descriptor file (υποχρεωτικό) - αρχείο περιγραφέας
  • CST - Course Structure file (υποχρεωτικό) - αρχεία δομής μαθήματος
  • ORE - Objective Relationship file (προαιρετικό) - αρχείο αντικειμενικής σχέσης
  • PRE - Prerequisites file (προαιρετικό) - αρχείο με τις αναγκαίες προϋποθέσεις
  • CMP - Completition Requirements file (προαιρετικό) - αρχείο απαιτήσεων ολοκλήρωσης

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English