Τρόποι Βαθμολόγησης

Τα αποτελέσματα μιας δράσης SCORM/AICC βαθμολογούνται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Πλήθος αντικειμένων
  Πρόκειται για αριθμό που δηλώνει σε πόσα αντικείμενα μιας εκπαιδευτικής δράσης έχει εξετασθεί με επιτυχία ο διδασκόμενος. Η μέγιστη τιμή του αριθμού αυτού είναι ο συνολικός αριθμός των διδαχθέντων αντικειμένων στα πλαίσια της δράσης.
 • Υψηλότερη βαθμολογία
  Εμφανίζεται η υψηλότερη βαθμολογία των διδασκομένων σε όλα τα εξετασθέντα διδακτικά αντικείμενα.
 • Μέσος όρος
  Η επιλογή αυτού του τρόπου βαθμολόγησης υπολογίζει το μέσο όρο όλων των επιδόσεων.
 • Συνολική βαθμολογία
  ’θροισμα όλων των επιμέρους επιδόσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English