Εισαγωγή από αρχείο τύπου CSV

CSV σημαίνει Comma-Separated-Values (τιμές χωρισμένες με κόμμα). Αποτελεί συνηθισμένο τύπο αρχείου που περιέχει δεδομένα σε μορφή κειμένου προς εναλλαγή.

Η δομή του αρχείου συνήθως είναι αρχείο απλού κειμένου (plain text file), όπου η πρώτη γραμμή αναγράφει τους τίτλους κάθε στήλης στη σειρά τον ένα μετά τον άλλο χωρισμένους με κόμμα. Στις επόμενες γραμμές αναγράφονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο.

Οι στήλες δεδομένων χωρίζονται με κόμμα, ενώ δεν ορίζεται προεπιλεγμένος 'field enclosure' (με τον όρο 'field enclosures' εννοούνται οι χαρακτήρες που περιβάλλουν το περιεχόμενο μιας στήλης σε μια γραμμή).

Οι γραμμές δεδομένων συνήθως χωρίζονται η μια από την άλλη με το πάτημα του πλήκτρου RETURN ή ENTER. Διάκενα (tabs) ορίζονται με \t και νέες γραμμές με \n.

Παράδειγμα αρχείου CSV:

  όνομα,ύψος,βάρος
  Καίτη,170cm,65kg
  Κλειώ,160cm,60kg
  Κώστας,190cm,87kg

Προσοχή: ίσως να μην υποστηρίζονται όλοι οι σχετικοί τύποι δεδομένων στις στήλες.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English